Inschrijving en lesgeld

Inschrijving

Toelating tot het NTC-Basis & Voortgezet Onderwijs op de Nederlandse School 't Bartje is mogelijk vanaf 2 jaar. Het onderwijs dat wij bieden is aanvullend op het onderwijs op de dagschool. Kinderen kunnen op elk moment van het jaar instromen nadat uitgebreid is kennis gemaakt. Er wordt op dit moment vooral les gegeven aan kinderen in NTC-1 en NTC-2 kinderen. Voor kinderen die nog niet of nauwelijks Nederlands spreken (NTC-3) zal per kind en situatie worden bekeken op welke wijze onderwijs op de Nederlandse School mogelijk is.
 

Aanmelding van nieuwe leerlingen geschiedt meestal tijdens of na een bezoek aan de school. De formele aanmelding vindt plaats met behulp van een aanmeldingsformulier waarop gegevens van de leerling en zijn ouders/verzorgers staan. Bij aanmelding verstrekt u aan de leerkracht-directeur het leerlingdossier dat u als ouders bij vertrek op de vorige school heeft ontvangen. Van een leerling die in Nederland onderwijs heeft gevolgd zijn onder andere in het dossier opgenomen: het onderwijskundig rapport, de gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toetsgegevens, kopie van het schoolrapport, ontvangstbewijs van uitschrijving vorige school, en een eventueel handelingsplan. Als een leerling elders NTC-onderwijs heeft gevolgd zijn genoemde gegevens doorgaans eveneens beschikbaar voor wat betreft het NTC-onderwijs. Bij leerlingen die afkomstig zijn van het internationaal onderwijs zonder NTC-onderwijs ontbreken dergelijke gegevens vaak. In dat geval verzamelt de leerkracht gegevens op basis van observaties en eventueel toetsen.

 

Voor het inschrijven van kinderen bij de Nederlandse School 't Bartje of voor verdere vragen omtrent de school, kan een e-mail gestuurd worden naar tbartje@nlschoolkathmandu.org. Op de basis van deze e-mail zal contact worden opgenomen.
 

Schoolgeld

Het schoolgeld voor het basis en voortgezet onderwijs bestaat uit een eigen bijdrage vanrond de EUR 850 per kind per jaar.
Als de werkgever een subsidie bijdrage heeft, wordt het maximale bedrag bij de werkgever apart in rekening gebracht. Verder is voor nieuwe kinderen eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van EUR 50 per kind.
 
Eventuele uitzonderingen op de bovenstaande regels kunnen per geval besproken worden met het Bestuur.
 
Voor kinderen die na het begin van het schooljaar worden ingeschreven geldt dat alleen schoolgeld is verschuldigd voor het lopende en de volgende termijnen, waarbij het schoolgeld gelijk verdeeld wordt over de vier termijnen (1: tot herfstvakantie, 2: tot kerstvakantie, 3: tot paasvakantie, 4: tot zomervakantie). Voor kinderen die vervroegd vertrekken kan een restitutie worden aangevraagd voor de termijnen die nog niet begonnen zijn.
 
Het schoolgeld kan betaald worden op de ING rekening in Nederland of op de NIB rekening (EUR) in Nepal. Voor de betaling zal aan het begin van het schooljaar of bij inschrijving van het kind een rekening worden gegeven met het exacte bedrag en de bank gegevens van de school. Na betaling ontvangen de ouders een bewijs van betaling. De formulieren voor het aanvragen van subsidie kunnen ingediend worden bij het Bestuur of de Leerkracht voor de benodigde handtekeningen en stempels.